< content='Số liệu thị trường bảo hiểm 4 tháng năm 2022' /> < content='Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam' />

cách nạp tiền kubet

Số liệu thị trường bảo hiểm 4 tháng năm 2022

Số liệu thị trường bảo hiểm 4 tháng năm 2022

Thị trường bảo hiểm nhân thọ 4 tháng năm 2022

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 4/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 925.896 hợp đồng, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 40,6%, giảm 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 23,1%, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 27,3%, giảm 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 7,8% tăng 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13.276.848 tăng 8,2%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 51.782 tỉ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 52,6%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 16,8%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 19,2%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,5%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,6%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,38%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,0005%. Bên cạnh đó, phí bảo hiểm khai thác mới 4 tháng năm 2022 giảm 8,2% đạt 15.026 tỉ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 4 tháng năm 2022 cho các sản phẩm bảo hiểm là 12.260 tỉ đồng. 

Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ 4 tháng năm 2022

Tính đến hết tháng 04 năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.254 tỷ đồng, tăng 13 % so với cùng kỳ, bồi thường 5.946 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 26.7% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 6.253 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 28.1% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 8.5% so với cùng kỳ, bồi thường 2.269 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 36.3%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 1.536 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6.9 %, tăng 8.8% so với cùng kỳ, bồi thường 223 tỷ, tỷ lệ bồi thường 14.6%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 4.717 tỷ đồng, tăng 8.5 % so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 21.2%, bồi thường 2.045 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 43.4%

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 6.901 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31.0%, tăng 17.9% so với cùng kỳ, bồi thường 1.784 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25.9%

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 2.953 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.3% tăng trưởng 2.6%, bồi thường 637 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 21.6%

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 2.916 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13.1%, tăng trưởng 23.1%, bồi thường 715 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24.5%.Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 2.280 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10.2%, tăng 20.4%,  bồi thường 378 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 16.6%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 636 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2.9%, tăng 33.6% so với cùng kỳ, bồi thường 336 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 53%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.041 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.7%, tăng trưởng 17.5%, bồi thường 199 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19.1%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 914 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.1%, tăng trưởng 16.6 %, bồi thường 273 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29.9%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 533 tỷ đồng tăng trưởng 7.1%; bảo hiểm hàng không 331 tỷ đồng, tăng 15.9%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 285 tỷ đồng; tăng 12.9% bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 96 tỷ đồng tăng 10.4%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 15 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 11 tỷ đồng, giảm 1.8% so với cùng kỳ.

Ghi chú: Số liệu trên chưa bao gồm Opes

Hồng Vân – Phương Giang - HHBHVN

dang ky bet169 dang ky bet170 dang ky bet173 dang ky bet171 dang ky bet174 dang ky bet172 dang ky bet175 dang ky bet176 dang ky bet179 dang ky bet177